fbpx

Social Distancing คืออะไร

หนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ คือการเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น (Social Distancing) แต่จะต้องทำอย่างไรบ้าง ตาปีเนอร์สซิ่งแคร์ มีวิธีง่ายๆ มาฝากทุกๆ คนให้ลองทำตามกันในช่วงนี้

Social Distancing คืออะไร?
Social Distancing แปลตรงตัวคือ การรักษาระหว่างในสังคม กล่าวคือ การงดพบปะพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในสังคม ทั้งในเชิงจำนวน และระยะเวลา (ไม่พบปะกับคนจำนวนมากในคราวเดียว และไม่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นนานเกินไป) ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แพร่เชื้อไวรัสให้กับคนอื่นๆ ใกล้เคียง ดังจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐ และเอกชนรณรงค์ให้คนที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปพบปะพูดคุยกับคนภายในเป็นเวลา 14 วัน (ระยะฟักตัว)จึงช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสได้

โควิด-19: Social Distancing คืออะไร ต้องอยู่ห่างกันแค่ไหนถึงจะไม่ติดไวรัส

7 วิธีเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ต้านโควิด-19
ยืน นั่ง ห่างกัน 1.5-2 เมตร

งดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ทำงาน ร้านอาหาร สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือสถานบันเทิงต่างๆ

รับประทานอาหารที่เป็นชุด สำหรับกินคนเดียว หลีกเลี่ยงการร่วมสำรับกับผู้อื่น

เปลี่ยนระบบการทำธุรกิจโดยใช้ทางออนไลน์ และติดต่อทางโทรศัพท์เป็นหลัก หรือปรับเวลาการมาทำงานให้ยืดหยุ่น

หันมาเรียนออนไลน์แทนการเรียนในชั้นเรียน และเลี่ยงการจัดประชุมใหญ่ที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก

จัดให้จองหนังสือออนไลน์ในห้องสมุด หรืออ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ลดความหนาแน่นในลิฟท์ด้วยการใช้เฉพาะจำเป็น เน้นการเดินขึ้นลงบันใดแทนให้ได้มากที่สุด

#เป็นห่วงนะคะ

Leave your reply