fbpx

สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

TNCจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
สมองเสื่อม (Dementia) หรือภาวะสมองเสื่อม คือกลุ่มอาการที่เกิดจากระบบการทำงานของสมองที่ค่อย ๆ เสื่อมลงหรือมีความบกพร่อง ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้มีเพียงแค่ความบกพร่องในด้านความทรงจำเท่านั้น แต่จะรวมถึงด้านอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ การใช้ความคิด การตัดสินใจ ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ การเรียนรู้ การใช้ภาษา หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ …
แพทย์จะแนะนําให้ผู้ดูแลและบุคคลในครอบครัวร่วมกันสร้างสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้มีอาการ และพร้อมรับมือ แนะนําให้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีอาการปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เมื่อครอบครัวมีความเข้าใจมากพอแล้วโอกาสที่ผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งหรือถูกส่งตัวไปอยู่ในสถานอภิบาลคนชราอย่างโดดเดี่ยวก็จะลดน้อยลง
ที่สำคัญผู้ป่วยสมองเสื่อมไม่ควรอยู่บ้านคนเดียว เนื่องจากภาวะขาดความทรงจำและการช่วยเหลือตนเองที่พร่องไป TNC มองเห็นความสำคัญ จึงจัดสภาพแวดล้อมท่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย และกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มโรค * ลดความกังวลของญาติขณะออกไปทำงานนอกบ้าน
#ด้วยความห่วงใย
#ตาปีเนอร์สซิ่งแคร์

Leave your reply