fbpx

กิจกรรมกายภาพเพื่อดูแลสุขภาวะ

กิจกรรมบำบัด มาจากคำว่า Occupational Therapy โดยรากศัพท์ของ Occupation กิจกรรมการดำเนินชีวิต คือ การจดจ่อ (Occupying) ใช้สติของตัวเรา (Therapeutic Use of Self-Conscious) ให้ตั้งใจรับความรู้สึกนึกคิดว่า “เรากำลังคิดดีเรื่องอะไร กำลังทำไปเพื่ออะไร” และใส่ใจเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพและสุขภาวะ หรือ ภาวะความคิด อารมณ์ การสื่อสารภายในร่างกายของเรา ว่า “กิจกรรมที่กำลังคิดทำอยู่นี้ มีการสื่อสารเรียนรู้ความจริงของชีวิตอย่างไร มีคุณค่าต่อชีวิตที่มีความหมายเพราะอะไร นำมาดูแลสุขภาพด้วยความรักความเข้าใจในตัวเองพร้อมเอาใจเขามาใส่ใจเราในการดูแลผู้อื่นให้มีความสุข (สนุก สงบ สำเร็จ) ด้วยความพอดีหรือไม่อย่างไร”

Leave your reply